Izdvajamo:

tacka    Edukacija
linija
tacka    Važna dokumenta
linija
tacka    Unapređenje kvaliteta
linija
tacka    Javne nabavke
linija
tacka    Zdravstveni kalendar
linija
tacka    Finansijski izveštaj
linija
tacka    Publikacije
linija
tacka    Upravljanje med. otpadom
linija
tacka    Telefonski imenik
linija

mzs

rfzo
 
Lekarska komora Srbije
Komora medicinskih sestara i teh.
Zdravstveni savet Srbije
Opština Pirot
IZJZS "Dr M. Jovanović Batut"
ZZJZ Pirot
 
 

    Mejling lista
    Najnovije informacije i     obaveštenja na Vašoj
    e-mail   adresi
 
 

 

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor Opšte bolnice vrši sledeće poslove:

 • donosi Statut  Opšte bolnice uz saglasnost osnivača;
 • donosi druge opšte akte ustanove u skladu sa zakonom;
 • odlučuje o poslovanju zdravstvene ustanove;
 • donosi program rada i razvoja;
 • donosi finansijski plan i godišnji obračun zdravstvene ustanove u skladu sa zakonom;
 • usvaja godišnji izveštaj o radu i poslovanju zdravstvene ustanove;
 • odlučuje o korišćenju sredstava zdravstvene ustanove, u skladu sa zakonom;
 • raspisuje javni konkurs i sprovodi postupak izbora kandidata za obavljanje funkcije direktora;
 • utvrđuje cene zdravstvenih usluga, koje pruža  Opšta bolnica, a koje nisu utvrđene ugovorom sa Zavodom za zdravstveno osiguranje odnosno Ministarstvom zdravlja;
 • donosi odluke o kreditima u vezi sa tekućim poslovanjem u skladu sa zakonom;
 • podnosi plan nabavke medicinske i druge opreme i odlučuje o nabavci i outđenju osnovnih  sredstava, u skladu sa zakonom;
 • donosi plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika i obezbeđuje uslove za njegovo ostvarivanje;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • odlučuje o otpisu nenaplativih i zastarelih potraživanja;
 • odlučuje o izgradnji i adaptaciji objekta kao i o obezbeđenju sredstava za ove radove, uz saglasnost osnivača;
 • razmatra izveštaj o izvršenoj proveri kvaliteta  stručnog rada;
 • odlučuje o izdavanju u zakup prostora i opreme u skladu sa zakonom;
 • imenuje povremene komisije i druga radna tela;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA OB PIROT

Za pacijente:
tacka    Informator za pacijente
linija
   Kućni red
linija
   Saveti lekara
linija
   Zaštitnik pacijentovih prava
linija
   Liste čekanja
linija
o
dzpirot
sld
vodici
Svet Medicine Na Dlanu

 


O nama   I    Vesti   I   Mapa sajta   I   Kontakt   

© Opšta bolnica Pirot 2018