UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor Opšte bolnice vrši sledeće poslove:

 • donosi Statut  Opšte bolnice uz saglasnost osnivača;
 • donosi druge opšte akte ustanove u skladu sa zakonom;
 • odlučuje o poslovanju zdravstvene ustanove;
 • donosi program rada i razvoja;
 • donosi finansijski plan i godišnji obračun zdravstvene ustanove u skladu sa zakonom;
 • usvaja godišnji izveštaj o radu i poslovanju zdravstvene ustanove;
 • odlučuje o korišćenju sredstava zdravstvene ustanove, u skladu sa zakonom;
 • raspisuje javni konkurs i sprovodi postupak izbora kandidata za obavljanje funkcije direktora;
 • utvrđuje cene zdravstvenih usluga, koje pruža  Opšta bolnica, a koje nisu utvrđene ugovorom sa Zavodom za zdravstveno osiguranje odnosno Ministarstvom zdravlja;
 • donosi odluke o kreditima u vezi sa tekućim poslovanjem u skladu sa zakonom;
 • podnosi plan nabavke medicinske i druge opreme i odlučuje o nabavci i outđenju osnovnih  sredstava, u skladu sa zakonom;
 • donosi plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika i obezbeđuje uslove za njegovo ostvarivanje;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • odlučuje o otpisu nenaplativih i zastarelih potraživanja;
 • odlučuje o izgradnji i adaptaciji objekta kao i o obezbeđenju sredstava za ove radove, uz saglasnost osnivača;
 • razmatra izveštaj o izvršenoj proveri kvaliteta  stručnog rada;
 • odlučuje o izdavanju u zakup prostora i opreme u skladu sa zakonom;
 • imenuje povremene komisije i druga radna tela;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA OB PIROT

Za pacijente:
tacka    Informator za pacijente
linija
   Kućni red
linija
   Saveti lekara
linija
   Zaštitnik pacijentovih prava
linija
o
dzpirot
sld
vodici
Svet Medicine Na Dlanu

 


O nama   I    Vesti   I   Mapa sajta   I   Kontakt   

© Opšta bolnica Pirot 2018