kucni red                                                             prava pacijenata

PRIJEM PACIJENATA
Prijem pacijenata na bolničko lečenje i na preglede u Opštoj bolnici, vrši se preko polikliničkih specijalističkih odseka.
Zdravstvenu zaštitu pacijent ostvaruje u Opštoj bolnici prema redu dolaska.
Izuzetno, pacijent može ostvariti zdravstvenu zaštitu i preko reda, ali samo u slučajevima:

 • kada je u pitanju hitan slučaj ili
 • kada je u pitanju zarazna bolest.

ODRŽAVANjE REDA I HIGIJENE – OBAVEZE PACIJENATA
Prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite u Opštoj bolnici Pirot pacijenti su dužni da održavaju red i mir u prostorijama Opšte bolnice, a bolesnici na bolničkom odeljenju su dužni da održavaju ličnu higijenu, higijenu svoga odela, posteljine i prostorije u kojima leže ili se kreću, odnosno borave.
Pacijentima je zabranjeno da bez poziva ulaze u radne prostorije, operacione sale, ambulante, previjališta i druge radne prostorije Opšte bolnice.
Pacijentima je zabranjeno nepotrebno zadržavanje po hodnicima, stepeništima, sporednim prostorijama i drugim prostorijama namenjenim zaposlenima Opšte bolnice.
Za vreme bolničkog lečenja i korišćenja drugog vida zdravstvene zaštite u Opštoj bolnici, pacijentima je zabranjeno:

 • vikanje, lupanje i sva druga ponašanja kojima se narušava red i tišina u bolesničkim sobama, drugim prostorijama i krugu Opšte bolnice,
 • bacanje otpadaka kroz prozor, po sobama, hodnicima, drugim prostorijama i krugu,
 • vešanje i sušenje rublja po sobama, prozorima, zidovima prostorija, inventaru i sl.,
 • upotreba rešoa po bolesničkim sobama (kuvanje kafe i sl.),
 • unošenje i upotreba alkoholnih pića, droga i sl.,
 • upotreba telefona Opšte bolnice, osim telefonske govornice,
 • pušenje u bolesničkim sobama, hodnicima, drugim prostorijama i krugu Opšte bolnice,
 • pisanje po zidovima, prozorima i inventaru Opšte bolnice,
 • oštećenje i uništavanje imovine Opšte bolnice, na bilo koji način,
 • pacijent može slušati radio i TV program na svom aparatu, koji može uneti u Opštu bolnicu po izričitom odobrenju načelnika odeljenja, ako zvuk radio i TV aparata ne smeta drugim pacijentima,
 • izlaženje u grad bez pismene dozvole načelnika odeljenja.

Pacijenti su dužni da doprinose čistoći i higijeni soba, drugih prostorija i kruga Opšte bolnice.
Ukoliko se desi da korisnik ošteti ili uništi inventar ili drugu imovinu Opšte bolnice, ili poverena inventarska stvar nestane, pacijent je dužan da prilikom izlaska, odnosno otpusta sa bolničkog lečenja, istu štetu nadoknadi, zašta je odgovorna glavna medicinska sestra-tehničar službe-odeljenja.“

 

ODRŽAVANjE REDA U BOLESNIČKIM SOBAMA
U cilju održavanja reda u bolesničkim sobama Opšte bolnice, pacijenti na bolničkom lečenju su obavezni:

 • da se bude, ustaju i obavljaju ličnu higijenu u 06 časova, nakon čega se pacijentima meri krvi pritisak i uzima materijal za laboratorijske i druge analize,
 • da za vreme doktorske vizite u vremenu od 07,30 do 08,30 časova (okvirno) budu u svojoj postelji, dok bolesničke sobe moraju biti potpuno uređene, zašta je odgovorna glavna medicinska sestra-tehničar službe-odeljenja,
 • da se posle doručka obavezno nalaze u bolesničkim sobama do izdavanja ručka,
 • da u vremenu od 13 do 18 časova, kada se bolesnici odmaraju, ne ustaju iz kreveta, osim u vreme posete koja je dozvoljena od 15 do 16 časova,
 • da se nakon večere, u vreme obavljanja večernje vizite od 19,30 do 20 časova, nalaze u svojoj postelji,
 • da u bolesničkim sobama gase svetla zimi u 22, a leti u 23 časa, osim u slučaju medicinske potrebe kada se svetlo neće gasiti,
 • da ne bacaju otpatke po bolesničkim sobama, kupatilima i WC-ima, stepeništu, kao i kroz prozor.

ISHRANA BOLESNIKA
Bolesnik se može hraniti samo hranom koju mu odredi nadležni doktor.
Bolesnik se ne može hraniti hranom koja ne potiče iz kuhinje Opšte bolnice.
Doručak se pacijentima daje u vremenu od 07 do 07,30 časova, ručak od 12 do 13 časova, večera od 18 do 19 časova.
Pre i posle ovog vremena hrana se ne može davati bolesnicima, osim ako priroda bolesti to zahteva.
Bolesnici uzimaju obroke u trpezariji za stolovima. Izuzetno, bolesnici koji zbog prirode svoje bolesti i stanja svog zdravlja ne mogu ili ne smeju da ustaju, uzimaju obroke hrane u bolesničkoj postelji.
Bolesnici ne mogu primati hranu od članova svoje porodice, rođaka ili poznanika, koji im dolaze u posetu ili koji im na drugi način dostavljaju hranu.
Voće, sokove, kiselu vodu i sl. bolesnici mogu primati samo po izričitom odobrenju nadležnog doktora iz prethodnu saglasnost načelnika odeljenja.

POSETA BOLESNICIMA
Građanima koji boluju od zaraznih bolesti i deci do 7 godina starosti zabranjen je pristup u Opštu bolnicu u cilju posete bolesnicima.
Poseta bolesnicima zabranjena je i licima koja su pod dejstvom alkohola ili droge ili su zbog psihičke poremećenosti opasne po okolinu.
Posete bolesnicima su dozvoljene svakodnevno u vremenu od 15 do 16 časova.
Za vreme trajanja poseta, posetioci su dužni da paze na red, mir i čistoću u bolničkim prostorijama.
Posetiocima bolesnika strogo je zabranjeno da sede na bolesničkim krevetima.
Za vreme trajanja posete, posetioci ne mogu pušiti u bolesničkim sobama, drugim prostorijama i krugu Opšte bolnice, niti mogu uzimati alkoholna pića, drogu i sl.
Ukoliko posetilac ošteti ili uništi inventar ili drugu imovinu Opšte bolnice, a istu ne nadoknadi, takvu štetu je dužan da nadoknadi bolesnik kod koga je taj posetilac dolazio.“

 


 

O nama   I    Vesti   I   Mapa sajta   I   Kontakt   

© Opšta bolnica Pirot 2018